130822-120818-c1.jpg Sakura-chan, Japanese Bobtail Cat