130823-120818-c8.jpg Sakura-chan The Japanese Bobtail Cat